Lov for Skjåk Idrettslag

Basert på LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedteken av Idrettsstinget høsten 2019)

Generelt om lovnorm for idrettslag (frå NIF)

Ufråvikeleg lovnorm  Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg og inneheld eit minimum av det idrettslaget må ha i si eiga lov. NIF-lova og lovnorm for idrettslag skal leggjast til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget.

Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må idrettslaget bruke lovnorma som si lov. Først etter at idrettslaget er teke opp i NIF, kan laget gjere endringar i lova.

Lovendringar  Alle lovendringar må vedtakast på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vore ført opp på saklista, og krev 2/3 fleirtal av dei avgjevne stemmene. Lovendringane må sendast til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringar i idrettslaget si lov som følgje av endringar i NIF-lova, trer i kraft straks. Lovendringar vedtekne av idrettslaget sjølv trer ikkje i kraft før dei er godkjende av idrettskretsen. Ved endring av lova kan idrettslaget leggje til det idrettslaget sjølv vurderer som nødvendig å ha regulert i eiga lov. Intern organisering av idrettslaget skal regulerast gjennom idrettslaget sin organisasjonsplan.

Motstrid mellom idrettslaget si lov og NIF sitt regelverk/lovnorm  Tillegga/endringane i idrettslaget si lov kan ikkje vere i strid med NIF sitt regelverk (NIF-lova, reglar og forskrifter) eller mot denne lovnorma. Ved eventuell motstrid mellom ein regel i idrettslaget si  lov og NIF sitt regelverk/lovnorm, vil regelen i idrettslaget si lov vere tilsvarande ugyldig.  

NIF-lova, reglar og forskrifter er tilgjengelege på www.idrett.no

Comments are closed.